Jeroen Crooijmans Tegelwerken
Voor al uw tegelwerkzaamheden

Algemene voorwaarden van Jeroen Crooijmans Tegelwerken Gevestigd aan Park Forum 341, 5657 HB te Eindhoven. 
 
Inschrijving kvk: 51824698 Tel: 06-51290250 Rechtsvorm: Eenmanszaak 
 
Algemene voorwaarden van Jeroen Crooijmans Tegelwerken 
 
 
1. DEFINITIES 
 
 
1.1 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst is aangegaan tot afname van diensten en werkzaamheden. 
 
 
1.2 Opdrachtnemer: Jeroen Crooijmans Tegelwerken, uitvoerder van de opdracht. 
 
1.3 Werkzaamheden Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven conform de offerte. 
 
1.4 Opdrachten: Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden verstrekt met ondertekening van de offerte of de mail met offerte beantwoorden met akkoord.  
 
1.5 Meerwerk: Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.  
 
1.6 Extra werk: Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien derhalve dient er een getekende opdracht door opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende renen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Jeroen Crooijmans Tegelwerken.  
 
2. ALGEMEEN 
 
2.1:  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Jeroen Crooijmans Tegelwerken en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Jeroen Crooijmans Tegelwerken, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Jeroen Crooijmans Tegelwerken schriftelijk is bevestigd.  
 
 
2.2: De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Jeroen Crooijmans Tegelwerken, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 
 
2.3: Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jeroen Crooijmans Tegelwerken en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 
2.4: Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf bovengenoemde vestigingsplaats, tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden en wel in gangbare Euromunt. 
 
2.5: Afspraken die zonder medeweten van Jeroen Crooijmans Tegelwerken zijn gemaakt worden, binden Jeroen Crooijmans Tegelwerken niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt. 
 
3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 
 
3.1: Een offerte c.q. aanbieding bindt Jeroen Crooijmans Tegelwerken niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. 
 
3.2: De door Jeroen Crooijmans Tegelwerken gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden alleen in schriftelijke vorm, tenzij Jeroen Crooijmans Tegelwerken om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
3.3: Jeroen Crooijmans Tegelwerken kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 
3.4: De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend. Prijzen en benodigde hoeveelheden van materialen zijn niet prijs vast en zijn onder voorbehoud. Dit staat ook beschreven in de offerte.  
 
 
3.5: Indien een opdracht op basis van stelposten en/of regieuren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Jeroen Crooijmans Tegelwerken gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Jeroen Crooijmans Tegelwerken gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 
 
3.6: Alle door Jeroen Crooijmans Tegelwerken opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
3.7: Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Jeroen Crooijmans Tegelwerken niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd. 
 
4. OPDRACHTEN 
 
4.1: Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit Jeroen Crooijmans Tegelwerken en de opdrachtgever.  
 
4.2: De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jeroen Crooijmans Tegelwerken ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Jeroen Crooijmans Tegelwerken bevestigd. 
 
4.3: Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Jeroen Crooijmans Tegelwerken alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. 
 
4.4: Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
 
4.5: Jeroen Crooijmans Tegelwerken behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 
 
4.6: Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging.   

 4.7: Jeroen Crooijmans Tegelwerken verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever onmogelijk beoogde doel. 
 
4.8: Een opdracht van welke aard ook eindigt met de dood van Jeroen Crooijmans Tegelwerken, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van Jeroen Crooijmans Tegelwerken komen bij de dood van Jeroen Crooijmans Tegelwerken te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van Jeroen Crooijmans Tegelwerken. 
 
5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
 
5.1: In het geval van levering van goederen en/of materialen door de opdrachtgever is Jeroen Crooijmans Tegelwerken behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Jeroen Crooijmans Tegelwerken, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken. Tevens aanvaardt Jeroen Crooijmans Tegelwerken geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.  
 
5.2: Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Jeroen Crooijmans Tegelwerken, tenzij door haar schuld veroorzaakt. 
 
5.3: Indien Jeroen Crooijmans Tegelwerken en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Jeroen Crooijmans Tegelwerken gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen. 
 
5.4: Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen. 
 
5.5: Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever. 
 
5.6: De opdrachtnemer levert het tegelwerk sponsschoon op en is niet verantwoordelijk voor het verwijderen van bijvoorbeeld de cementsluier op de verwerkte tegels. Een opdracht daartoe dient uitdrukkelijk te worden gegeven en leidt tot extra kosten. 
 
De opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever dat het onderhoud van de tegelvloer zoals het verwijderen van de cementsluier dient te worden gedaan met daarvoor geschikte middelen. Vraag alvorens daarover advies bij de leverancier van de tegels en lees de gebruiksaanwijzing.   

 
 
6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN 
 
6.1: Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Jeroen Crooijmans Tegelwerken door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Jeroen Crooijmans Tegelwerken van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. 
 
7. KLACHTEN EN GARANTIES 
 
7.1: 
 Jeroen Crooijmans Tegelwerken garandeert dat de te verrichten werkzaamheden vakbekwaam en degelijk naar algemene normen van deugdelijkheid zullen worden uitgevoerd. 
 
7.2: Klachten zijn slechts schriftelijk na uitvoering van de opdracht mogelijk. 
 
7.3: Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 
 
7.4: Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
 
7.5: Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op. 
 
7.6: Jeroen Crooijmans Tegelwerken is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen. 
 
7.7: De garantie is niet voor toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:  - Onjuist onderhoud - Onjuist gebruik - Moedwillige nalatigheid - Normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik - Verkleuring aan het geleverde ten gevolge van de inwerking van licht 
- Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.  - Gebruik van agressieve chemicaliën - Zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water. - Buitensporige temperaturen. - Gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en of verlies van samenhang van de ondergrond.  
 
8. AANSPRAKELIJKHEID 
 
8.1:  Jeroen Crooijmans Tegelwerken draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. 
 
8.2:  Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
 
8.3: Jeroen Crooijmans Tegelwerken behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Jeroen Crooijmans Tegelwerken niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Jeroen Crooijmans Tegelwerken niet aansprakelijk.  
 
8.4: In geen geval aanvaardt Jeroen Crooijmans Tegelwerken aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt. 
 
8.5: Jeroen Crooijmans Tegelwerken kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verstoppingen in het riool en/of andere afvoerkanalen. 
 
8.6: Jeroen Crooijmans Tegelwerken dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard. 
 
8.7: Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Jeroen Crooijmans Tegelwerken de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. 

 8.8: Jeroen Crooijmans Tegelwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht, indien opdrachtgever de door Jeroen Crooijmans Tegelwerken gegeven instructies niet stipt naleeft. 
 
8.9: Jeroen Crooijmans Tegelwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren, wanden en/of scheurtjes ontstaan doordat de vloeren en/of wanden zich zetten, dit alles binnen de gebruikelijke toleranties. 
 
8.10: Jeroen Crooijmans Tegelwerken is niet aansprakelijk voor slijtage aan keramische- of natuursteentegels. Let bij de aankoop van keramische- of natuursteentegels op de kwaliteitsaanduidingen. Ook tegels die zijn ingedeeld in de hoogste slijtgroep zijn aan slijtage onderhevig, geglazuurde tegels kunnen op den duur mat worden. 
 
8.11: Jeroen Crooijmans Tegelwerken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haarscheurtjes bij geglazuurde (wand) tegels. Tenzij het optreden van deze haarscheurtjes aantoonbaar het gevolg is van verkeerd aanbrengen. 
 
8.12: Jeroen Crooijmans Tegelwerken is niet aansprakelijk voor het eventueel verkleuren van lichte marmersoorten. Lichte marmersoorten kunnen nadat ze gelegd zijn enigszins verkleuren als gevolg van de aanwezigheid van sideriet- en pirietstoffen die in alle marmersoorten voorkomen. 
 
8.13: Jeroen Crooijmans Tegelwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Jeroen Crooijmans Tegelwerken in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Jeroen Crooijmans Tegelwerken alles in het werkstellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken. 
 
 
9. COPYRIGHT 
 
9.1: Het is Jeroen Crooijmans Tegelwerken toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 
 
10. BETALINGEN 
 
10.1:  Dertig procent (30%) van de aanneemsom dient een (1) dag voorafgaand aan start werkzaamheden voldaan te zijn. De overige betalingen dienen te geschieden acht (8) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in euromunt tenzij anders overeengekomen.  
 
 
10.2:  Indien in een langere kredietgeving dan acht (8) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 
 
10.3: Jeroen Crooijmans Tegelwerken hanteert een omzetbelasting (BTW) van 21% op de arbeidskosten en op de gebruikte materialen. 
 
10.4:  Jeroen Crooijmans Tegelwerken berekent het aantal vierkante en strekkende meters te betegelen gebied met behulp van een laserapparaat. Deze berekent het aantal vierkante en strekkende meters tot achter de komma precies. 
 
11. AANVULLENDE VOORWAARDEN 
 
11.1:  De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden. 
 
11.2: Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien Jeroen Crooijmans Tegelwerken de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon. 
 
11.3: Jeroen Crooijmans Tegelwerken kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Jeroen Crooijmans Tegelwerken aansprakelijk kan stellen. 
 
11.4: Jeroen Crooijmans Tegelwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn. 
 
11.5:  Indien Jeroen Crooijmans Tegelwerken een opdracht krijgt om materialen aan te brengen in de ruimtes waarin de temperatuur en/of vochtigheidsgraad niet aan de gebruikelijke norm c.q. normen voldoet, aanvaardt Jeroen Crooijmans Tegelwerken geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. vochtvlekken c.q. vochtplekken, het uitzetten en/of krimpen van de door haar geleverde goederen c.q. materialen. 
 
 
 
11.6: Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist. 
 
11.7: Jeroen Crooijmans Tegelwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door Jeroen Crooijmans Tegelwerken zelf veroorzaakt)of indien de opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden. 
 
11.8: Jeroen Crooijmans Tegelwerken kan de bouwkundige staat en geschiktheid van de ondergrond voor tegels niet beoordelen. Bij oudere woningen met houten vloer is het raadzaam om door een bouwkundige te laten onderzoeken of de ondergrond constructief wel geschikt is voor het aanbrengen van tegels. 
 
De opdrachtnemer rekent extra kosten indien de ondergrond geschikt moet worden gemaakt voor het aanbrengen van tegels op wanden, vloeren en vensterbanken. Dat wil zeggen dat wanden loodrecht, vlak en droog dienen te zijn. Vloeren dienen vlak, droog en waterpas te zijn zodat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet of gelijmd kunnen worden. 
 
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de vloer in de badkamer waterdicht dient te zijn voor aanvang van het tegelwerk. Ook mogen er geen leidingen over de vloer worden gelegd tenzij er een waterdichte betonvloer over de leidingen wordt gestort voor de aanvang van het tegelwerk. 
 
11.9: De opdrachtnemer is bij het kiezen voor gepigmenteerde voegmortel niet aansprakelijk voor het ontstaan van kleurverschillen tijdens het drogen. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de gepigmenteerde voegmortel kan verkleuren tijdens het drogen en dat er hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan. 
 
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat tegels tussen 70 à 80% vol worden gelegd hierdoor kan er op een aantal plaatsen sprake zijn van gedeeltelijk hol klinkende tegels. 
 Dit beïnvloedt echter de kwaliteit van de tegelvloer niet. 
 
11.10: De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de droogtijd van de afwerkvloer excl. tegels 30 dagen betreft. De vloer mag daarna, voor de verwerking van de tegels, slechts worden opgewarmd met 5 graden Celsius per dag tot een maximum van 40 graden Celsius en dan weer terug naar 15 graden Celsius. Tijdens het aanbrengen van de tegels mag de vloerverwarming absoluut niet in gebruik zijn. Heet waterleidingen van meer dan 60 graden mogen niet verwerkt worden in de dekvloer, anders bestaat er kans op scheurvorming. 
 
 
 
 
 
 
 
12 GESCHILLEN 
 
12.1: Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 
 
12.2: Op alle overeenkomsten en transacties van Jeroen Crooijmans Tegelwerken met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
 
12.3: Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 
 
13 SLOTBEPALING 
 
13.1: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.